Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ตุลาคม 2558

วันที่ 7 ตุลาคม 2558

ด่วนที่สุด คำสั่ง สส.592 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จก.สส.

คำสั่ง สส.577 ให้นายทหารประทวนพ้นจากช่วยราชการและช่วย จ.ส.อ.ปริญญาฯ

ขออนุญาตลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ (กกพ.12239)

ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิจฯ (กกพ.12192)

ดำเนินการรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ (กกพ.12533)

ประกาศกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐฯ (กกพ.12449)

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) (กกพ.12392)

รายงานผลการสำรวจทัศนคติความคิดเห็น (กกพ.12398)

ส่งรายชื่อ ส.อ.เป็น จ. และ จ. เป็น จ.(พ) ปี 59 (กกพ.125374)

สนับสนุนงบฯแสดงดนตรีในงานเลี้ยงสรรค์ปีใหม่ ปี 59 (กกพ.11850)

สนับสนุนวิทยากร (กกพ.12581)


กลับสู่ด้านบนวันที่ 2 ตุลาคม 2558

โอนอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ฯ(กกพ11631)

การกำหนดราคากลางของทางราชการ(กปช.3713) (1)

การกำหนดราคากลางของทางราชการ(กปช.3713)

การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการฝึกทหารใหม่(กยข.2653)

กำหนดการตรวจร่างกายปี 59 (กกพ.11753)

ขอแก้ไขคำสั่ง สส.(กกพ.12042)

ขอเชิญร่วมพิธีเทิดเกียรติ ผบช.บก.ทท.ปี 58 (กกพ.12264)

ขอทราบตำแหน่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรฯ(กกพ.10938)

ขอรับสมัคร น.ทหาร เหล่า ส.รับราชการ รอ.(กกพ.12132)

ขออนุมัติจัดทำฎีกากฐิน สส.ประจำปี 58 (กกพ.12213)

ด่วน อวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.ต.ประทีปฯ (กกพ.12323)

ด่วน อวยพรวันครบรอบวันเกิด พล.ต.วิทยาฯ (กกพ.12326)

รายงานผลการจัดพี่เลี้ยงอบรมว่าที่ รต.(กกพ.11135)

รายงานผลการตรวจสอบประวัติรับราชการ (กกพ.1485)

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดเลื้ยงต้อนรับนายทหารใหม่ ปี 58 (กกพ.11545)

สส.(ฉ)ที่ 870 เดินทางไปราชการ

สส.(ฉ)ที่ 876 เดินทางไปราชการ

สส.(ฉ)ที่ 880-881 เดินทางป้องกันอันตราย

สส.(ฉ)ที่ 897 ให้ข้าราชการเดินทาง

สส.ที่ 571 ให้ น.ทหารรับราชการ (กกพ.11522)

สส.ที่ 572 ให้ น.ทหารช่วยราชการ (กกพ.12094)


กลับสู่ด้านบนวันที่ 25 กันยายน 2558

เวรประจำพระองค์ประจำเดือน ต.ค58(กกพ.11926)

ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ

แนวทางการปฏิบัติการดำเนินโครงการจ่ายตรงเงินเดือนฯ(กกพ.11466)

ซักซ้อมการชำระหนี้เงินยืม และเปลี่ยนใบยืมเงิน(กปช.3583)

ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.ฯ(กกพ.6461)

ขอส่งตัวกำลังพลกลับหน่วยต้นสังกัด(กกพ.11760)

ขอนุมัติให้ใช้ชื่อและหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมแทนคุณลักษณะฯ(กกบ.6571)

ขอแก้ไขคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร(กกพ12021)

ขอแก้ไขคำสั่ง สส.(กกพ.7203)

การเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการฯ(กกพ.11750)

การเลือกหน่ีวยบรรจุเข้ารับราชการของ นนส. ฯ(กกพ.11827)

การลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(กกพ.11697)

การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณให้กับกำลังพลภายในหน่วยฯ(กกพ11597)

562แต่งตั้งผู้ประสานงานและรับมอบงาน

สรุปผลการการตรวจสอบข้อมูลประวัติกำลังพลฯ(กกพ.12014)

อนุมัติกำหนดแผ่นติดไหล่สำหรับเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเฉียง(กกพ.11698)

อนุมัติคำสั่ง ทบ. เรื่องการตรวจแนะนำ ประจำปี 2559 (กกพ.11931)

อนุมัติคำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรฯ(กกพ.11924)

อนุมัติออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เสมียนเวรฯ(กกพ.11705)


กลับสู่ด้านบนข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กรกฏาคม 2558

วันที่ 27 กรกฏาคม 2558

ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างสำนักงาน (สส.(ฉ) 656)

ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการชั่วคราว (สส.(ฉ) 651)

ให้ขาราชการเดินทางไปช่วยราชการต่างสำนักงาน (สส.(ฉ) 655)

สำรวจข้อมูลความต้องการศึกษาหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทบ.ฯ(กกพ9239)

สั่งจ่ายงปฯอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ปี 58 (กปช.2584)

สั่งจ้ายงปฯบริหารหน่วย ปี 58 (ครั้งที่ 124)

สส.(ฉ)ที่ 652 เดินทางไปราชการ

สรุปผลการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 66 (กกพ.9083)

ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ (กกพ.4701)

ส้งหลักฐานการปลดทหารกองประจำการ (กกพ.8800)

ส่งรายละเอียดข้อมูลกำลังพลช่วยราชการนอกหน่วยฯ(กกพ.9185)

ส่งรายละเอียดข้อมูลกำลังพลช่วยราชการนอกหน่วยฯ(กกพ.8386)

ส่งตัวนายทหารประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเลื่อนฐานะฯ(กกพ.7858)

รายงานสถานภาพกำลังพลผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (กกพ.9181)

รายงานการกวดขันวินัยทหาร เดือน มิ.ย.58(กกพ.8462)

บำเหน็จความชอบ จนท.ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 56 กรณีพิเศษ (กกพ.8453)

ชี้แจงทำความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือฯ(กกพ.9327)

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลไถ่ชีวิตโคกระบือ (กกพ.9449)

ขออนุมัติปลดและถอดยศนายหทารประทวนฯ(กกพ.7909)

ขออนุมัติใช้กระสุนมูลฐานแผนเผชิญเหตุ (กยข.1979)

ขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหางานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าฯ(กกบ.5003)

ขออนุญาติลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ(กกพ.9009)

ขอส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ(กกพ.7317)

ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ(กกพ.9241)

ขอเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาและคณะอาจารย์ฯ(กกพ.8974)

ขอเรียนเชิญเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ(กกพ.9232)

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณร่วมการแข่งขันกอล์ฟฯ(กกพ.8194)

ขอใช้พื้นที่บริเวณชั้นล่าง(กกพ.9197)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธฯ(กกพ.9059)

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ทอดผ้าป่าฯ(กกพ.9003)

ขอแก้คำสั่ง (สส.(ฉ) 650)

ขอแก้คำสั่ง (สส.(ฉ) 649)

กำหนดประชุม นขต.สส. 5 ส.ค.58 เวลา 0900

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสต่างฯ(กกพ.9366)

การจัดตั้งร้านอาหารราคาถูก ร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก (กกพ.6758)

การเก็บหลักฐานประกอบการประเมินคุณธรรมหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ปี 58 (กกพ.9271)

657 ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

429 ให้นายทหารประทวนรับราชการฯ

427 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

427 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯ

426 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง

425 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

424 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อฯ

422 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อฯ

อนุมัติให้ขึ้นบัญชีคุม สป.(กกบ.5032))


กลับสู่ด้านบนวันที่ 24 กรกฏาคม 2558

ออกคำสั่งจัดเวรรักษาการณ์ สส. เดือน ส.ค.58(กกพ.9335)

เสนอความต้องการจ้างพนักงานราชการทดแทนลูกจ้างฯ(กกพ.9174)

สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 5 ส.ค.(กกพ.9340)

สรุปผลการประชุมกองทุนสงเคราะห์บุตรฯ(กกพ.9330)

ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินบำเหน็จฯ(กกพ.9331)

ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินบำนาญ(กกพ.9040))

ศทท. แจ้งเตือนหน่วยใน ทบ. จากกรณีกลุ่มฯ(กยข.1916)

รายงานผลการศึกษา(กกพ.9269)

รายงานผลการตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังบำรุงฯ(กกบ.5069)

รายงานการดำเนินการกำจัดยุงลายในพื้นที่ กซสอ.สส. บางเขน(กกพ.9084)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่(กยข.1965)

ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(กกพ.1934)

ยก.ทบ.แจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตราฯ(กยข.1958)

มารดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม(กกพ.9125)

บิดานายทหารสัญญาบัตรถึงแก่กรรม(กกพ.8903)

แจ้งการเปิดการอบรมภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ(กกพ.8942)

จัดพิธีเปิดเลนจักรยาน

ความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาฯ(กกพ.9058)

ขออนุมัติเบิกเบี้ยเลี้ยงบุคคลพลทหารกองประจำการ (กกพ.8909)

ขอให้หน่วยส่งยอดพลทหารกองประขำการ (กกพ.9057)

ขอให้ตรวจสอบน้ำมันตามอัตราฯ(กกบ.4927)

ขอส่งรายงานสถานภาพเงินกองทุนฯ(กกพ.5123)

ขอส่งตัวกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนฯ(กกพ.3993)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาฯ(กกพ.9161

ขอเชิญร่วมตรวจพื้นที่ในการจัดงานพิธีเททองหล่อพระประจำวันเกิดฯ(กกพ.9278)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเทิดเกียรติฯ(กกพ.9179)

ขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยการกุศล(กกพ.8938)

แก้คำสั่งกองทัพบก (ฉ) (กกพ.8495)

การส่งประมาณค่าใช้จ่ายและสป.3(กกพ.9146)

มารดานายทหารประทวนถึงแก่กรรม(กกพ8975)


กลับสู่ด้านบนวันที่ 12 มิถุนายน 2558

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอลฟ์การกุศล(กกพ.7134)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานกระบี่ ปริญญาบัตรฯ(กกพ.7135)

ขอส่งข้อมูลการยื่นแสดงความประสงค์ขอกลับไปใข้สิทธิตาม พรบ.(กกพ7321)

ขอส่งข้อมูลการยื่นแสดงความประสงค์ขอกลับไปใข้สิทธิตาม พรบ.ฯ(กกพ7255)

ขอส่งรายชื่อพร้อมส่งตัวกำลังพลเข้าร่วมการอบรมสัมมนาฯ(กกพ.5633)

เชิญประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำบำเหน็จ(กกพ.7762)

เชิญร่วมสัมมนาการพัฒนาหน่วย

มารดานายทหารสัญญาบัตรถึงแก่กรรม(กกพ.7210)

รายงานผลการร่วมฟังการสอบสวน(กกพ.6907)

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในสังฆราชูปถัมป์ฯ(กยข.1415)


กลับสู่ด้านบนวันที่ 11 มิถุนายน 2558

สส.ที่ 307แต่งตั้งอนุกรรมการคัดเลือก จ.เลื่อนฐานะ ปี 58 (กกพ.7129)

สนับสนุนงปฯจัดวางพวงหรีดคุณจอมขวัญฯ (กกพ.4186)

ส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้าง (กกพ.5970)

ส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้าง (กกพ.5886)

เลื่อนยศ น.ทหาร 6 นาย (กกพ.6983)

รายงานสรุปผลการสอบสวนผู้ไม่เข้าอบรมเวร สส.(กกพ.7322)

รายงานผลการศึกษา (กกพ.7150)

ตรวจสอบรับรองเวลาราชการและรายการรับเงินเดือน (กกพ.5754)

ขออนุมัติเบิกงปฯเดินทางไกระทรวง (กกพ.5639)

ขอรับการสนับสนุน ตน.บรรจุบุคคลพลเรือนเป็น น.ทหาร (กกพ.6971)

ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬา สส.(กกพ.7114)

ขอความอนุเคราะห์ใช้โรงพลศึกษา.(กกพ.7182)

ขอความอนุเคราะห์ใช้โรงพลศึกษา.(กกพ.7117)

ขอความอนุเคราะห์ใช้โรงพลศึกษา.(กกพ.7116)

กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

458 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

459 แต่งตั้งคณะกรรมการ

461 แต่งตั้งคณะกรรมการ

465 แก้ไขแบบรายงานขออนุมัติลาศึกษา

ขยายระยะเวลาดำเนินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือฯ(กกบ.3489)

ขอความร่วมมือในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก(กกพ.6857)

ขอความอนุเคราะห์ใช้โรงพลศึกษา (กกพ.6467)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งที่ 2ฯ (กกบ.3538)

ขอรับการสนับาสนุน น.ทหารเข้ารับราชการใน กส.ทบ. (กกพ.5695)

ขอให้ส่งข้อมูลนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ฯ(กกพ.7156)

ขอให้หน่วยยึดถือปฏิบัติตามประกาศ คสช.(กกพ.1407)

ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการบ้านพักฯ(กกพ.7033)

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ(กกพ.7070)

เชิญร่วมงามสัมมนา keysightฯ (กกพ.1391)

แนวการดำเนินการบันทึกข้อมูลฐานข้อมูลฯ(กกพ.6988)

ผลการประชุม scm ระหว่าง ทบ. กับ สหรัฐฯ(กยข.1399)

พิธีปิดการศึกษาสิบอาวุโส เหล่า ส.รุ่นที่ 32 (กยข.สส.1382)

รายงานผลการประชุมเร่งรัดติดตามใช้จ่ายงปฯ (กปช.1896)

รายงานผลการศึกษาหลักสูตร นายสิบอาวุโสฯ(กกพ.6945)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตลาดนัดสื่อสารครั้งที่ 5 (กกพ.7260)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.ฯ(กกพ.7127)

สส.ที่ 300 ให้ น.ประทวนรับราชการ (กกพ.6790)

สส.ที่ 301 ให้ น.ประทวนรับราชการ (กกพ.6837)

สส.ที่ 302 ให้นายทหารรับราชการ (กกพ.7128)

สส.ที่ 303ให้กำลังพลพ้นและ ชรก.ททบ.(กกพ.5449)

สส.ที่ 305 ให้ น.ประทวน ฝึกงาน (กกพ.6735)


กลับสู่ด้านบนวันที่ 10 มิถุนายน 2558

โอนอัตราค่าจ้างค้างเบิกค้างปีเพิ่มเติม(กกพ.5805)

อนุมัติกำหนดแนวทางการประดับเครื่องหมายและแผ่นติดไหล่ฯ(กกพ.6700)

ให้ น.ทหาร ชรก.(กกพ.5324)

สส.ที่ 297 ลูกจ้างประจำออกจากราชการ

สส.(ฉ)ที่ 454 ให้ข้าราชการเดินทาง

สส.(ฉ)ที่ 453 แต่งตั้งครูหลักสูตรช่างภาพสนาม รุ่นที่ 3 ปี 58 (กยข.1363)

สส.(ฉ)ที่ 452 เดินทางไปราชการชั่วคราว

สส.(ฉ)ที่ 450 เปิดหลักสูตร นนส.เหล่า ส. รุ่นที่ 2 ปี 58 (กกพ.1338)

สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดทำโครงการ บทเพลงรักฯ(กกพ.1395)

ส่งเรื่องพิจารณาตัดเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(กกพ.6902)

ส่งรายชื่อกรรมการ (กกบ.3474)

เลื่อนกำหนดกระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ (เพื่อประสาน)

รายงานผลการตรวจสารเสพติดพลทหารฯ (กกพ.6942)

รายงานความเห็นสาธารณะการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.55 (กยข.1262)

รายงานการบรรยายสรุป (Morning Brief) (กกพ.6881)

ร่วมงานวันสถาปนา สวพท.ทบ. ปีที่ 54 (กกพ.6984)

มารดานายทหารสัญญาบัตรถึงแก่กรรม(กกพ.6912)

ผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ ผบ.ทบ.(กยข.1355)

เปลี่ยนเวลามอบทุนการศึกษาบุตร (กกพ.7319(

เปลี่ยนแปลงวันประชุมการดำเนินการพิธีเทิดเกียรติชั้นนายพล(กกพ.7131)

ประชุม สอ.สส.คณะกรรมการคัดสรร

บิดานายทหารสัญญาบัตรถึงแก่กรรม(กกพ.6028)

บิดาข้าราฃการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตรถึงแก่กรรม(กกพ.

ทะเบียนคุมไปใช้สิทธิในบำนาญฯ (กกพ.7256)

แจกจ่ายภาพถ่าย ผบช.ทบ.(กกพ.6998)

จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนบุตรมีความต้องการพิเศษฯ (กกพ.7290)

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดลักษณะหน่วยค่าตอบแทนเวรฯ(กกพ.7261)

ขออนุมัติหลักการจัดหาอุปกรณ์เครื่องสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ(กกพ.6968)

ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ทบ.(กปช.1786)

ขออนุมัติเปิดโครงการ การนำเสนออย่างมืออาชีพ(กกพ.7001)

ขออนุมัติจัดประชุมพิจารณา จ.เลื่อนฐานะ (กกพ.7126)

ขออนุมัติจัดทำโครงการจัดตลาดนัดสินค้าธงฟ้าฯ(กกพ.6952)

ขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหางานเปลี่ยนท่อน้ำประปา (กกบ.3371)

ขอรับการสนับสนุนงปฯแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล(กกพ.5961)

ขอใช้พื้นที่ บก.สส.ปชพ.สินต้า (กกพ.6849)

ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพครบรอบ 50 วันฯ(กกพ.6979)

ขอเชิญร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ(กกพ.7010)

ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบปัญหาขัดข้อง ในการจัดงานวันสถาปนาเหล่า ส. ฯ(กกพ.7040)

ขอเชิญคณะอนุกรรมการ กองทุนสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษขอกำลังพลฯกกพ.6999)

ขอคิดตามทหารหนีราชการ (กกพ.6837)

กำหนดแบบคำขอค่าสินไหมทดแทนจากการละเลิดของ จนท.(กกพ.6785)

การอบรมชี้แจง การพิจารณาบำเหน็จ พรบ.ฉบับที่ 10 ปี 58 (กกพ.7066)

การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (กกพ.6980)

การดำเนินในการแก้ไขคำสั่งบำเหน็จประจำปี (กกพ.6787)

การดำเนินการกิจกรรมหน่วย (กกพ.6948)

การดำเนินการกำจัดยุงลาย (กกพ.7035)


กลับสู่ด้านบนวันที่ 8 มิถุนายน 2558

ขอใช้พื้นที่ บก.สส.ปชพ.สินต้า (กกพ.6849)

ขอเชิญร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ น.ทหาร จาก วพม.วพบ.ฯ

ของดติดตามทหารหนีราชการ(กกพ.5675)

กำหนดแบบคำขอค่าสินไหมทดแทนจากการละเลิดของ จนท.(กกพ.6785)

ขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหางานเปลี่ยนท่อน้ำประปา (กกบ.3371)

แจกจ่ายภาพถ่าย ผบช.ทบ.(กกพ.6998)

การสนับสนุนนักกีฬาเทนนิสฯ (กกพ.7052)

ด่วนที่สุด ประกาศรับสมัครเลือกนายทหารประทวนเดินทางไปเสริมสร้างความสัมพันธ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น (กกพ.7067)

เดินทางเป็นวิทยากรฯ สส.ที่429

แนวทางการดำเนินการจัดห้องพักอาคารสงเคราะห์ฯ (กกพ.6931)

รายงานความเห็นสาธารณะการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.55 (กยข.1262)

รายละเอียดข้อมูลบำเหน็จนอกหน่วย (กกพ.5925)

รายละเอียดพิจารณาบำเหน็จกำลังพล ชรก.นอกหน่วย (กกพ.5983)

สส.(ฉ)ที่ 433 เดินทางไปราชการ

สส.(ฉ)ที่ 441 เดินทางไปราชการ

สส.(ฉ)ที่ 442 เดินทางไปราชการ

สส.(ฉ)ที่ 451 เดินทางราชการ

สส.ที่ 297 ลูกจ้างประจำออกจากราชการ

การดำเนินการกำจัดยุงลาย (กกพ.7035)


กลับสู่ด้านบนวันที่ 4 มิถุนายน 2558

โอนอัตราเงินเดือน ครั้งที่ 9 ปี 58 (กกพ.5707)

อนุมัติให้ น.ประทวน ชรก.(กกพ5764)

ให้การสนับสนุนนักกีฬาเปตอง ทบ. เข้าร่วมทำการฝึกซ้อมฯ(กกพ.5862)

ให้การสนับสนุนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ทบ.ฯ(กกพ.6706)

สส.ที่293ให้ น.ประทวน ชรก.(กกพ.5651)

สส.ที่291ให้ น.ทหารพ้นจาก ชรก. (กกพ.6766)

สส.ที่290เวร ศป.ปส.พื้นที่สพานแดง (กกพ.5732)

สส.ที่ 294 แก้ไขคำสั่ง สส.(กกพ.5026)

สส.ที่ 292 ให้ น.ประทวนรับราชการ (กกพ.5950)

สส.ที่ 289 ให้พนักงาน ชรก.(กกพ.5912)

สส.ที่ 287 บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการ (กกพ.6825)

สส.ที่ 286 น.ประทวน ชรก.เพื่อฝึกปฏิบัติงาน

สส.(ฉ)ที่ 440 เลื่อนชั้นเงินเดือนฯ

สส.(ฉ)ที่ 439 เลื่อนชั้นเงินเดือนฯ

สส.(ฉ)ที่ 428 แก้ไขคำสั่งเงินเพิ่มพิเศษสู้รบ (กกพ.5955)

สรุปผลการประุชุมเตรียมการ การจัดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยร่วมระหว่างเหล่าฯ(กกพ.6705)

สรุปผลการประชุมการปรับปรุงระบบ network และ internet ฯ(กกบ.3220)

สนับสนุนงปฯร่วมทำบุญ ส.1 พัน 102 ปี 58 (กกพ.5445)

สนับสนุนงปฯทอดผ้าป่า พล.ป. (กกพ.5425)

สนับสนุนงปฯแข่งขันกอล์ฟ ทภ.2 (กกพ.5483)

ส่งสำเนาคำสั่งการทดสอบ อจย. เหล่า ป. ปี 58(กยข.1322)

ส่งตัวกำลังพลเข้าศึกษานายสิบชั้นต้น เหล่า ดย.(กกพ.6762)

เลื่อนยศ น.ทหาร 4 นาย (กกพ.6061)

เร่งรัดสนับสนุนงปฯกำลังพลเบิกจ่ายปี 58 (กกพ.5865)

รายงานรายชื่อกำลังพลฝ่าฝืนวินัยทหาร (กกพ.6879)

รายงานผลการทดสอบความรู้ รอง ผบ.หน่วยฯ (กกพ.5755)

รายงานผลการตรวจเยี่ยมหน่วยที่ใช้งานระบบสารสนเทศ ฯ(กยข.1332)

รายงานผลการดำเนินการสนามกีฬา สส.(กกพ.5536)

มารดา น.ทหารถึงแก่กรรม (เพื่อการประสาน)

มอบทุนการศึกษาบุตรโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (กกพ.5848)

พิธีต้อนรับทหารใหม่รุ่นที่ 58 ผลัด 1 (เพื่อประสาน)

พรฏ.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) (กกพ.5991)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร ปี 2558(กกพ.6716)

ประชาสัมพันธ์การกลับไปใช้สิทธิ ในบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494(กกพ.5909)

แนวการดำเนินการบันทึกข้อมูลฐานข้อมูลกำลังพล ฯ(กกพ.6719)

ตอบรับการสนับสนุน อศจ.สส.(กกพ.5866)

ตรวจสอบสถานภาพข้าราชการและแจ้ง นธน.ฟังสอบสวน(กกพ.5951)

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานเลี้ยงกับอดีต ผบช.สส. (กกพ.6880)

เชิญร่วมงานสัมมนา SE 2015ไทย (กยข.1310)

เชิญคณะกรรมพิธีเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชการฯ (กกพ.6852)

ชะลอการเบิกจ่ายเพิ่มการครองชีพพลประจำการ (กกพ.5982)

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา จ.เลื่อนฐานะ ปี 58 ขั้นที่ 1 (กกพ.6893)

งปฯแข่งขันโบว์ลิ่ง ศสร.(กกพ.5481)

ขออนุมัติช่วยราชการกำลังพลตามโครงการจัดหาทหารกองหนุน(กกพ.6845)

ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร(กกพ.6893)

ขออนุมัติจัดทำโครงการเศรษกิจพอเพียง (ร้าน OTOP ) กกพ.6758

ขอให้ส่งรายชื่อบุครข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานฯ(กกพ.6056)

ขอส่งตัวกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ฯ(กกพ.5133)

ขอส่งตัวกำลังพลกลับหน่วยต้นสังกัด (กกพ.5856)

ขอรับการสนับสนุนเวที ซุ้มถ่ายภาพฯ (กกพ.6894)

ขอรับการสนับสนุนนักกีฬาเปตองเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ฯ(กกพ.6727)

กำหนดประชุม นขต.ทบ. ( กกพ.77)

การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพครั้งที่ 2 การทำกระเป๋าฯ(กกพ.6827)

การปฏิบัติตามกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ 58 (กกพ.6788)

การเบิกจ่ายเงินเพิ่มครองชีพฯ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำ ประจำการ (กกพ.6811)

การจับสลากเลือกหน่วยประเมินผลและครอบครัว ปี58 (กกพ.6703)


กลับสู่ด้านบนวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

การจัดตั้งกลุ่มไลน์ในส่วนของ ผบช.นขต.สส.(กกพ.5787)

การแจกจ่ายชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีน ฯ(กกพ.5054)

การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลฯ(กกพ.5615)

การต้อนรับและรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่มาร่วมพิธีวันสถาปนาเหล่า ส. (กกพ.5625)

การประชุุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ. (28 พ.ค.58 0900)

กำลังพลไม่เข้ารับการอบรมเวรรักษาการณ์ สส. เดือน พ.ค.58(กกพ.5347)

แก้ไขแบบรายงานอนุมัติลาศึกษา (ผนวก ข.) (สส.(ฉ) 375)

ขอข้อมูลรายชื่อหน่วยที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยหทาร ฯ(กกพ.4923)

ขอเชิญประชุม (กกบ.2985)

ขอเชิญภรรยาผู้บังคับหน่วยระดับกรมและกองพันเข้าร่วมสัมมนา(กกพ.5663)

ขอใช้แหล่งสมาคม สส.(กกพ.5191)

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ฯ(กกพ.4211)

ขอรับการสนับสนุนนักกีฬาแบดมินตัน ทบ. เข้าร่วมการฝึกซ้อมและแข่งขันแบดมินตัน (กกพ.5731)

ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตรฯ(กกพ.5580)

ขอให้นายทหารประทวนรับราชการ กอ.รมน.

ขอให้ออกคำสั่งข้าราชการเดินทางไปราขการชั่วคราว(กกพ.5454)

ขออนุมัติให้ใช้ชื่อและหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมแทนคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส. (2825 กกบ.สส.)

ขออนุมัติโอนเงินประจำงวด งวดที่1 ไปใช้ในงวดที่2 ประจำปีงบประมาณ58 (ครั้งที่28) (1482 กปช.สส.)

ขออนุุมัติเบิกเบี้ยเลี้ยงบุคคลพลทหารกองประจำการ (กกพ.5313)

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กกพ.5710)

ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมเตรียมงานวันสถาปนาเหล่า ส. ครบรอบปีที่91 ปี58 ครั้งที่4) กกพ.5647

รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยประจำเดือน เม.ย.58 (กกพ.5643)

รายงานการปลูกฝังเสริมสร้างอุดมการณ์ในหน่วย กภ.สส.(กกพ.5379)

รายงานผลการจัดพี่เลี้ยงอบรมว่าที่ ร.ต.(กกพ.5242)

รายงานผลการศึกษา ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ (กยข.1196)

สนับสนุนงปฯจัดงานวันสถาปนา ครั้งที่ 4 (กกพ.5282)

สนับสนุนงปฯจัดงานวันสถาปนา ศทท.ปีที่ 14 (กกพ.5265)

สนับสนุนงปฯประชุมพิจารณาบ้านพัก สส. (กกพ.5134)

สนับสนุนงปฯร่วมบริจาคช่วยเหลือประเทศเนปาล(กกพ.5075)

สวพ.ทบ. จะดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ (กกพ.5708)

สส.ที่ 267 ให้ข้าราชการลาศึกษาปี 58 ครั้งที 9 (กกพ.5024)

สส.ที่ 268 น.ทหารช่วยราชการ (กกพ.5713)

สส.ที่ 269 น.ทหารช่วยราชการ (กกพ.5714)

สส.ที่ 270 ให้พนักงานราชการออกจากราชการ (กกพ.5043)

หมายเลขชิ้นส่วนซ่อมแทนคุณลักษณะ สป.สาย.ส.(กกบ.2783)

ให้ จนท. ทำการซักซ้อมย่อยการปฏิบัติพิธีวันถาปนาเหล่า ส.คั้งที่2 (กกพ.5926) ฉบับอนุมัติ


กลับสู่ด้านบนวันที่ 08 พฤษภาคม 2558

การรายงานการใช้ สป.5 สาย วศ.รอบ 3 เดือน งวดที่ 2 (กยข.1024)

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (กกบ.2639)

ขอใช้แหล่งสมาคม สส. (กกพ.4904)

ขอผ่อนผันบ้านพักอาศัยทางราชการ (กกพ.4775)

ขออนุมัติจำหน่าย สป.5 (กกบ.2465)

ขออนุมัติใช้กระสุนมูลฐานสำหรับแผนเผชิญเหตุ (กยข.1077)

งปฯทำบุญวันสถานปนา สส. (กกพ.4146)

จำนวนที่นั่งศึกษาหลักสูตร วสท.รุ่นที่ 57 ประจำปี 2559(กกพ.5110)

ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญ หน.นขต.สส. ร่วมงานเลี่ยงสังสรรค์คณะทำงานสื่อ (กกพ.5284)

แต่งตั้งยศทหารกองหนุนเป็น น.ประทวน (กกพ.4339)

รายงานผลการดำเนินการสนามกัฬา สส. มี.ค.58 (กกพ.4780)

รายงานผลการประชุมผู้แทนหน่วยกีฬาของ ทบ.ครั้งที่ 3 ปี 58 ( กกพ.4984)

เลื่อนยศ น.ประทวน (กกพ.4816)

สนับสนุนงปฯหอเกียรติยศ พลเอกเปรมฯ (กกพ.3549)

สนับสนุนร่วมงานสวดพระอภิธรรม ภริยาอดีต จก.สส.(กกพ.4086)

สส.(ฉ)ที่ 335 กรรมการคุณลักษณะ สป.สาย.ส.


กลับสู่ด้านบนวันที่ 07 พฤษภาคม 2558

การประชุมชี้แจงและสั่งการของ จก.สส. ต่อ หน.นขต.สส. เดือน พ.ค.58 (กกพ.67)

กำหนดวันเวลา พิธีมอบสินใหมทดแทน(กกพ.4541)

ขอเชิญประชุมจัดพิธีอำลาชีวิตราชการชั้นนายพล โดย ทบ.ปี 58 (กกพ.4386)

ขอรับความเห็นชอบในการจ้างซ่อมบำรุ

ขอให้เสนอแผนปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร(5252)

ขออนุมัติงบประมาณจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 91 (กกพ.4211)

ชอนุมัติเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ส.(กกพ8939)

พธ.ทบ.รองจ่าย สป.3ให้กับ นขต.สส. (กกพ.5114)

ยก.ทบ.แจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน (กยข.1098)

ร่วมบริจาคเงินไปเนปาล (กกพ.5075)

ส่งข้อมูลตรวจสอบวันรับราชการใหม่ในระบบ e pension กบข.ไม่ตรง (กกพ.5146)

ส่งข้อมูลตรวจสอบวันรับราชการใหม่ในระบบ e pension กบข.ไม่ตรง (กกพ.5147)

สส.ที่ 241 ศึกษานอกเวลาราชการ (กกพ.4647)

สส.ที่ 242 ปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ (กกบ.2691)


กลับสู่ด้านบน